โปรแกรมระบบห้องสมุด (Library System)
สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณทรัพยากรได้มากและเก็บระเบียนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิด ซึ่งแบ่งเป็นฐาน 3 ฐาน คือ หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ระบบสามารถรองรับการใช้งาน Call Number แบบ Dewey, LC, NLM หรือผู้ใช้กำหนดเอง (Local call number)สามารถติดตั้งไว้บนระบบเครือข่ายของห้องสมุด เพื่อสามารถสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลหนังสือได้อย่างถูกต้อง.


โปรแกรมระบบห้องสมุด (Library System)

คุณลักษณะระบบโปรแกรมห้องสมุด รายละเอียดทั่วไป

 • สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณทรัพยากรไม่น้อยกว่า 100,000 ระเบียนข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิด ซึ่งแบ่งเป็นฐาน 3 ฐาน คือ หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ
 • ระบบสามารถรองรับการใช้งาน Call Number แบบ Dewey, LC, NLM หรือผู้ใช้กำหนดเอง (Local call number)
 • สามารถติดตั้งไว้บนระบบเครือข่ายของห้องสมุด เพื่อสามารถสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลหนังสือได้อย่างถูกต้อง


ระบบจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย

 • ระบบทะเบียนหนังสือ
 • ระบบทะเบียนวารสาร
 • ระบบทะเบียนโสตทัศนวัสดุ
 • สามารถบันทึก ค้นหา แก้ไข ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศได้ทุกประเภท เช่น หนังสือ วารสาร แฟ้มภาพ แฟ้มเสียง แฟ้มสไลด์ และแฟ้มวีดีโอ ได้
 • สามารถกำหนดชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และชื่อผู้แต่งได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถกำหนดหนังสือห้ามยืมออกได้
 • สามารถกำหนดจำนวนวันยืมของสื่อ พร้อมอัตราค่าปรับได้
 • สามารถกำหนดระยะเวลาการยืมต่อเนื่องได้
 • สามารถใส่รูปภาพสื่อ หรือ Logo หน้าจอได้
 • สามารถตรวจสอบการกระโดดข้ามของเลขทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ใหม่ได้
 • สามารถตรวจสอบสื่อที่คีย์ซ้ำกันได้
 • สามารถสรุปจำนวนสื่อในห้องสมุดได้ว่าเหลืออยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ และสามารถสรุปแยกแต่ละประเภทหรือภาษาได้ว่ามีอยู่กี่เล่ม
 • ระบบสามารถทำ Barcode และสันหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุได้ ทั้งนี้การพิมพ์ Barcode และสันหนังสือมีให้เลือกหลายรูปแบบ และสามารถพิมพ์ได้หลายชุดตามความต้องการของผู้ใช้
 • สามารถ Copy ข้อมูลที่มีสื่อซ้ำกันได้ โดยที่ผู้ใช้ระบบไม่ต้องคีย์ข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบหรือเช็ค Stock หนังสือ ตามหมวดหมู่หนังสือและภาษาได้
 • กรณีที่ทำการตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่า หมวด/หมู่ และภาษาไม่ตรงกันกับที่กำหนดไว้ ระบบจะแสดงสัญญาณเตือนให้ทราบ
 • ระบบสามารถสรุปได้ว่า หนังสือเหลืออยู่ทั้งหมดกี่เล่ม ซึ่งแยกออกมาได้ว่า อยู่กี่เล่ม/ยืมกี่เล่ม/จำหน่ายกี่เล่ม/สูญหายกี่เล่ม
 • ระบบจะสรุปจำนวนสื่อทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ให้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะแยกตามภาษา หรือแยกตามหมวดต่าง ๆ
 • ระบบสามารถสรุปสื่อได้ว่ามีอยู่จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ โดยแยกตามภาษา
 • สามารถกำหนดวารสารเล่มปลีก/รวมเล่มได้
 • สามารถกำหนดดัชนีวารสาร/ดัชนีโสตทัศนวัสดุ
 • สามารถใส่รูปภาพสื่อ หรือ Logo หน้าจอได้

รายงานระบบทะเบียนหนังสือ

 • รายงานทะเบียนหนังสือ แยกตามหมวดหนังสือ และเลขหมู่
 • รายงานทะเบียนหนังสือ แยกตามหมวดหนังสือและภาษา
 • รายงานทะเบียนแยกตามสถานที่เก็บและชั้นวาง
 • รายงานทะเบียนหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ
 • พิมพ์ Barcode สันหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ
 • รายชื่อหนังสือใหม่/วารสารใหม่/โสตทัศนวัสดุ
 • รายการอ้างอิง และบรรณานุกรมหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ
 • พิมพ์บัตรรายการระบบทะเบียนสมาชิก
 • สามารถกำหนดทะเบียนสมาชิก พร้อมกับรายละเอียดสมาชิก
 • สามารถกำหนดอัตราการยืมของสมาชิกแต่ละรายได้
 • สามารถกำหนดการงดยืม/ให้ยืมของสมาชิกได้
 • สามารถพิมพ์บัตรสมาชิก พร้อมรหัสบาร์โค้ด โดยรหัสบาร์โค้ดมาจากฐานข้อมูลสมาชิก ทั้งนี้โปรแกรมสามารถใส่รูปสมาชิกได้

รายงานทะเบียนสมาชิก

  • รายละเอียดทะเบียนสมาชิกห้องสมุด
  • พิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุด
  • สถิติสมาชิก แยกตามประเภทสมาชิก
  • สถิติสมาชิกใหม่ประจำเดือน

ระบบยืม-คืน-จอง ยืมคืน

 • สามารถกำหนดระยะเวลาการยืม-คืน สื่อแต่ละประเภท โดยกำหนดให้แตกต่างกันตามประเภทสมาชิกและประเภทสื่อ
 • สามารถใช้ Barcode  หรือ Keyboard ในการยืม-คืน สื่อ
 • สามารถกำหนดวันหยุด หรือ ปฏิทินสำหรับการเปิดและปิดห้องสมุดได้ด้วย เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และโปรแกรมจะคำนวณค่าปรับ รวมถึงกำหนดการคืนให้ โดยอ้างอิงจากตารางวันหยุดที่กำหนด
 • สามารถทำการยืมและคืนในหน้าจอเดียวกันได้โดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
 • สามารถพิมพ์เอกสารกำกับการยืม-คืน ได้ รวมทั้งหลักฐานการรับเงินค่าปรับ
 • ระบบสามารถบอกจำนวนหนังสือที่ยืมพร้อมทั้งวันกำหนดส่งได้
 • ระบบจะเตือนให้ทราบหากยืมหนังสือเกินรายการที่กำหนด
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ยืมสื่อเกินกำหนดส่ง
 • ในกรณีที่ยืมมีรายการจองอยู่ ระบบจะเตือนโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่นำสื่อมาคืนและมีรายการจองอยู่ ระบบจะมีการเตือนโดยอัตโนมัติ
 • หากสมาชิกต้องการยืมหนังสือต่อ หนังสือที่คืนระบบจะสามารถให้ยืมต่อได้ทันที
 • สามารถรับคืนสื่อย้อนหลังได้
 • หากมีหนังสือที่เกินกำหนดส่ง ระบบจะแสดงค่าปรับพร้อมกับจำนวนวันที่เกิน
 • ในกรณีที่สมาชิกค้างค่าปรับ ระบบจะแสดงค่าปรับที่ค้างออกมาให้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถคืนหนังสือแบบไม่มีเลขสมาชิกได้ ในกรณีที่จำเลขทะเบียนสมาชิกไม่ได้
 • ระบบจะจัดลำดับการจองของสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ โดยยึด วันที่ และ เวลาเป็นหลัก
 • ระบบจะแสดงข้อมูลในการจองทั้งหมด
 • สมาชิกสามารถทำการจองสื่อได้ด้วยตนเองจากระบบสืบค้น
 • สามารถดูรายชื่อผู้ที่จองสื่อและลำดับการจองพร้อมที่อยู่ได้
 • ระบบสามารถลบข้อมูลการจองให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิกยืมหนังสือที่จองเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถพิมพ์รายงานการทวงสื่อแต่ละครั้งได้
 • สามารถนำข้อมูลหนังสือจาก Cataloging Module มาออกบัตรรายการและพิมพ์ออกมาได้
 • สามารถปรับแก้ข้อมูลในหน้าจอก่อพิมพ์จริง โดยข้อมูลที่ปรับแก้นั้น จะไม่กระทบกับข้อมูลในฐานข้อมูลบรรณานุกรม
 • บัตรรายการที่ได้จากระบบต้องสามารถเลือกให้พิมพ์ทั้งชุด และพิมพ์เฉพาะบางส่วนได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะบัตรชื่อเรื่อง, บัตรหัวเรื่อง เป็นต้น
 • สามารถเลือกพิมพ์ Barcode และสันหนังสือไดทั้งชุด หรือเลือกเฉพาะบางส่วนได้

รายงานระบบยืม-คืน-จอง

 • รายการยืมหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ประจำวัน
 • รายการคืนหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ประจำวัน
 • รายการจองหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ประจำวัน
 • ยอดค่าปรับประจำวัน
 • รายงานค้างส่งหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ
 • สถิติการยืมหนังสือแต่ละประเภท
 • สถิติการยืมวารสารแต่ละประเภท
 • สถิติการยืมโสตทัศนวัสดุแต่ละประเภท
 • สถิติการยืมหนังสือพิมพ์
 • สถิติการยืมหนังสือแยกตามหมวดหมู่
 • สถิติการยืมโสตทัศนวัสดุแต่ละประเภท
 • สถิติการจองสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ
 • สถิติการเก็บสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ
 • สถิติการยืม-จองของสมาชิก
 • สถิติการยืม-จองของหนังสือ
 • สถิติการยืม-จองของวารสาร
 • สถิติการยืม-จองของของโสตทัศนวัสดุ
 • ระบบการเข้าใช้บริหารห้องสมุด
 • สามารถใช้ร่วมงานกับเครื่องรูดบัตรได้
 • สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก ของผู้ใช้บริหารในแต่ละวันได้ โดยแยกตามจำนวนประเภทสมาชิก-ช่วงเวลา
 • มีรหัสผ่านสำหรับหน้าจอ การเข้าใช้บริการห้องสมุด

รายงานระบบบริหารเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการเข้าใช้บริการ ระบบสืบค้นบน Intranet และ Internet

 • สามารถทำงานบนโปรแกรม Browser ทั่วไปได้ เช่น Internet Explorer เป็นต้น
 • สามารถสืบค้นได้หลายวิธีตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ค้นหาตามชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง, ISBN, เลขหมู่หนังสือ และอื่น ๆ
 • การสืบค้นแบบ Keyword Search จะต้องได้ผลการสืบค้นตรงตามข้อมูลที่สืบค้นได้
 • สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการยืม, ตรวจสอบค้างส่ง, เกินกำหนด, จองสื่อต่าง ๆ ได้
 • สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบมีรหัสผ่านป้องกันก่อนออกจากหน้าจอ

รายงานระบบสืบค้น

 • สถิติการให้บริการสืบค้นข้อมูล
 • สถิติการให้บริการจอง
 • สถิติการยืม/จองของหนังสือ
 • สถิติการยืม/จองของวารสาร
 • สถิติการยืม/จองของโสตทัศนวัสดุ