โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป
เป็นระบบที่ครอบคลุมการทำงานบัญชีไว้ทั้งหมดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/การรับจ่ายเช็ค/คุมสต็อกสินค้าเข้าออก/บัญชีเข้าออก/บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ จนไปถึงการออกงบการเงินต่างๆทุกชนิดเช่น งบทดลอง/งบดุล/งบกำไร-ขาดทุน เป็นต้น

ขั้นตอนทำงานทุกระบบข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันอัตโนมัติ พร้อมกันนี้ยังมีระบบ(Password)เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้โปรแกรมหรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้งานได้ทั้งแบบผู้ใช้คนเดียว(Single User)และบนระบบ(Lan)